wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego HitPart.pl

I. Postanowienia Ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym HitParts działającym pod adresem: www.hitparts.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę SIMON SAGE Szymon Szewczyk z siedzibą ul. Przemysłowa 2, 44-203 Rybnik, Regon 240103056, NIP 6422377859
 2. Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
 3. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hitparts.pl,
 4. Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
 5. Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
 6. Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą lub Pocztę Polską.
 7. Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłatę za pakowanie oraz dostawę Towaru do Klienta,
 8. Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 9. Punkt handlowy - rozumie się przez to sklep stacjonarny Sprzedawcy usytuowany w Rybniku, ul. Przemysłowa 2.
 10. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.


II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.  Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:

 1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
 2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
2. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
 1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
 2. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.

         Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
         Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę".
4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Zamawiam i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
5. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
6. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.


III. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.
2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
3. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. wystawienia.
4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

IV. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:
      a. gotówką bądź kartą w przypadku odbioru osobistego w Punkcie handlowym Sprzedawcy

      b. gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

 1.  wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. przelewem on-line bądź  kartą płatniczą - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.
2. W przypadku płatności realizowanej wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
 • imię i nazwisko albo firmę Klienta,
 • numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

          Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

          SIMON SAGE Szymon Szewczyk
          ul. Przemysłowa 2
          44-203 Rybnik

         Nr konta mBank: 17 1140 2004 0000 3102 3905 7575

         Dla przelewów zagranicznych:

         IBAN: PL17 1140 2004 0000 3102 3905 7575

         BIC: BREXPLPWMBK
 

3. W przypadku płatności realizowanej przelewem on-line lub kartą płatniczą, operatorem kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
 

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Jeśli nie zostanie ustalone inaczej, sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

3. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. W przypadku Zamówienia zawierającego większą ilość produktów znacząco różniących się rozmiarami, koszty dostarczenia Towaru ustalane są indywidualnie.

4 W przypadku odbioru osobistego Towaru przez Klienta w Punkcie handlowym, odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.
 

VI. Zwrot zakupionego Towaru

1. Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą: http://hitparts.pl/zwroty-pm-22.html

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, kiedy Towar nosi znamiona montażu lub został uszkodzony z winy Klienta.
 

VII. Reklamacja Towaru

1. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji Towaru, Klient powinien postępować zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą: http://hitparts.pl/reklamacje-pm-23.html

2. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 30 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 

VIII. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przez Sprzedawcę przetwarzane zgodnie z Polityka Prywatności opisaną szczegółowo pod adresem internetowym Sklepu: http://hitparts.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html


IX. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą pod adresem:

SIMON SAGE,ul. Przemysłowa 2,44-203 Rybnik

b) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 508063476,

c) za pośrednictwem e-mail: simonsage@wp.pl

d) osobiście, w Punkcie Handlowym Sprzedawcy

 

X. Postanowienia końcowe

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu